live:bingochinese hello@bingochinese.com

22

Chinese Pinyin Use Example 个 gè person, thing 一个人 (yī ge rén) “a person” 位 wèi person 三位老師 (sān wèi lǎoshī) “three teachers” 名 míng person, professional 一名医生 (yī míng yīshēng) “a doctor” 口 kǒu dependent 六口家眷 (liù kǒu jiājuàn) “six dependents” 具…

Read More

tooltip

  • February 28, 2018

[chinese_toggle] [tooltip tip="liǎng qiān nián: two thounds years ago (HSK1)"]两千年liǎng qiān nián[/tooltip] [tooltip tip="liǎng qiān nián: two thounds years ago (HSK1)"]两千年liǎng qiān nián[/tooltip] [tooltip tip="liǎng qiān nián: two thounds years ago (HSK1)"]两千年liǎng qiān nián[/tooltip] [tooltip tip="liǎng qiān nián: two thounds…

Read More

test tooltip

  • February 19, 2018

wo hen hao{tooltip}我很好{end-texte}我很好/我很好[wo hen hao] adj. I am fineHSK1{end-tooltip} wo hen hao{tooltip}我很好{end-texte}我很好/我很好[wo hen hao] adj. I am fineHSK1{end-tooltip} wo hen hao{tooltip}我很好{end-texte}我很好/我很好[wo hen hao] adj. I am fineHSK1{end-tooltip} wo hen hao{tooltip}我很好{end-texte}我很好/我很好[wo hen hao] adj. I am fineHSK1{end-tooltip} wo hen hao{tooltip}我很好{end-texte}我很好/我很好[wo hen…

Read More

Tes

[fwdevp preset_id="8" video_path="{source:'https://www.youtube.com/watch?v=-Vso5JGCVuM&t=22s', label:'none', videoType:'normal', isPrivate:'no'}" start_at_video="1" playback_rate_speed="1" subtitle_path="{source:'http://www.bingochinese.com/wp-content/uploads/2018/02/Peppa.Pig_.S01E01.Muddy_.Puddleswww.lxwc_.com_.cn_.txt', label:'English'}, {source:'http://www.bingochinese.com/wp-content/uploads/2018/02/Peppa_Chinese.txt', label:'Chinese'}, {source:'http://www.bingochinese.com/wp-content/uploads/2018/02/Peppa_pinyin.txt', label:'pinyin'}, {source:'http://www.bingochinese.com/wp-content/uploads/2018/02/Peppa_Chineseandpinyin.txt', label:'Chinese with pinyin'}" start_at_subtitle="1"]

Read More

Test Audio Sync

1. 我(wǒ)需(xū)要(yào)存(cún)包(bāo)吗(ma)? 2. 你(nǐ)要(yào)和(hé)我(wǒ)一(yì)起(qǐ)去(qù)买(mǎi)东(dōng)西(xī)吗(ma)?

Read More